'''
python学习 array()函数的使用
'''
# array()函数的使用
import numpy as np
a = np.array([1,2,3,4])
b = np.array(['产品序列','销售单价','销售数量','销售金额'])
print(a)
print(b)
  • np表示NumPy模块,np为简写
  • a和b表示为使用array()函数基于列表创建的数组。

注意:同一个数组中的数据类型必须相同,例如a的元素全是整形数字,b的元素全是字符串

运行结果:

Python学习,array()函数的使用-米宝教室

多维数组的创建,可以为array()函数传入一个嵌套列表作为参数

import numpy as np
c = np.array([[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,0,1,2]])
print(c)

运行结果:

Python学习,array()函数的使用-米宝教室